หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมตำบลลานสักอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไร่
จ. อุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสัญลักษณ์ของตำบลลานสักคือ ต้นสัก เมื่อเข้าสู่อำเภอลานสักจะเห็นต้นสักริมฝั่งทั้งสองสวยงามมาก
 
 
เทศบาลตำบลลานสัก เป็นเทศบาลแห่งเดียวในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 57 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 285 กิโลเมตร เทศบาลตำบลลานสักมีเนื้อที่ประมาณ
13 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,125 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
 
 
 
เศรษฐกิจของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดหลักฐาน ทางด้านเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินเนื่องจากเป็น นส.3ก และอยู่ในเขตป่าสงวน การหมุนเวียนเงินทุนมีน้อย อันเนื่อง มาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรรายได้เฉลี่ยของประชาชน 45,000.-/คน/ปี
 
   
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ประมาณ 95 % และเป็น พื้นที่น้ำ 5% ของพื้นที ทั้งหมด
ลักษณะทางภูมิอากาศ มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มกราคม – เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กันยายน – ธันวาคม
 
 
 
ย่านการค้าเทศบาลตำบลลานสัก ได้แก่บริเวณตลาด ชุมชน ซึ่งมีบริเวณค่อนข้างกว้าง ประกอบด้วยตึกแถว คอนกรีต เรือนแถวไม้ และเพิงแผงลอยจำหน่วยสินค้า ทั่ว ๆ ไปเกือบทุกประเภทนอกจากนั้นเป็นร้านค้าย่อย กระจายอยู่ตลอดแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,745 คน
  จำนวนครัวเรือน 1,627 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,879 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17
 
หญิง จำนวน 1,866 คน คิดเป็นร้อยละ 49.83
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 288.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
  ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
ชุมชนบ้านเก่าพัฒนา
  ชุมชนลานสักพัฒนา  
ชุมชนนาไร่เดียว
  ชุมชนคลองชัยพัฒนา